Pájitelný lak MARMOT MTS889 - MARMOT - Laboratoře pro chemickou výrobu a služby elektronikům

Pájitelný lak MARMOT MTS889

Bezolovnaté pájení » Pomocné přípravky MARMOT » Pájitelný lak MARMOT MTS889

Technický list

MTS889

 

Název produktu: 

 Elektroizolační pájitelný lak MARMOT MTS889

Popis výrobku:

 

  • Elektroizolační pájitelný lak.
  • Pro průmyslovou a spotřební elektroniku.
  • Vytvrzený lak nebrání dalšímu pájení.
  • Při teplotě pájení taje a nezanechává strusku.
  • Kontrola souvislosti nátěru v UV světle.

 

Návod k použití:

Lak se nanáší natíráním a je možné použít jiné druhy nanášení. Jeli nutno více vrstev, další vrstva se nanáší až po vytvrzení předcházejících. Lak zasychá během 30min., úplné vytvrzení nastane během 2 dnů. Vytvrzení lze urychlit teplem 5min/80°C - doporučujeme pro dosažení vysokých elektroizolačních vlastností.
Lze jej ředit a omývat přípravkem OTM-19.

 

Při nanášení se vyvarujte vniknutí laku do konektorů a spínačů!

 

Lak má vysoký elektroizolační odpor a elektrickou pevnost.

Lak byl srovnáván s elektroizolačními laky, i když do této vyšší kategorie svojí povahou nepatří - výrobek patří do kategorie pájitelných laků - vyhověl však všem požadovaným zkouškám

Odolnost laku dle zkušební metodiky Tesla VÚST č.165406 514/4 vrstva o tloušťce 15µm
Elektroizolační odpor: Vyhovuje

Dielektrická pevnost: Vyhovuje

Odolnost proti vlhkosti: Vyhovuje

Odolnost proti střídání teplot: Vyhovuje

Bližší podrobnosti ve výzkumné zprávě Tesla VÚST č.181011514/5.

 

 

 

 

 

Technická specifikace:

 

 

Skupenství

Kapalné

Aroma

Typické po acetátech

Měrná hustota

0,9 + - 0,05

kg/dm3

Teplota tání

 

C

Konzistence Ford 4mm při 20oC + - 10%

10

Sec.

Obsah sušiny / netěkavý podíl

14,5

%

Vzhled při světle 3200°K - 5000°K

Transparentní bezbarvé

Vzhled při světle 366nm

Jasně modrý světélkující

Jedna vrstva po zaschnutí

15

um

Izolační  odpor :

Vyhovuje zkoušce, dielektrický pevnost, odolnost proti vlhkosti a odolnost proti střídání teplot.

Absolutní  korozní  účinek  Cu zrcadlo

Bez ztenčení Cu 4000 Angstrom

- EN 29455-5 (ISO 9455-5:1992)

 

- USA metodika MIL-F-14256D:

Beze změn  vyhovuje výborně

Korozní účinek tropické vlhko  21 dnů

Bez koroze  vyhovuje výborně

 

 

Další vlastnosti:

Vysoce hořlavá kapalina

Rozpustný v rozpouštědle:

OTM19

Doporučený prostředek k ředění:   

OTM19

Doporučený prostředek k čištění:   

OTM19

Vydáno dne:

01.10.2008

Revidováno dne:

25.01.2009

Ve všech případech použití doporučujeme, přezkoušet dosahované vlastnosti vzhledem k povaze zařízení
a přihlédnutím k používanému postupu nanášení.                                   

Protože se jedná pájitelný lak nelze očekávat tepelnou odolnost nad 100 C                                 

Nelze očekávat odolnost proti stékající vodě - nutno přezkoušet.                         

 

 

 

 

11.0.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 

11.1.

U lidí může tavidlo při dlouhodobém opakovaném styku dráždit pokožku a vyvolat  přecitlivělost.
Při práci s tavidlem je proto nutné zabezpečit, aby pracovníci s ním nepřicházeli do přímého kontaktu. V případě, že není možno kontakt vyloučit, musí pracovníci použít osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně pokožky. Je třeba zajistit větrání pracoviště. Při práci nejíst nepít, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň. Po práci umýt ruce vodou a solsaponem nebo mýdlem a ošetřit reparačním krémem

typu indulona.

 

 

 

Požární bezpečnost

Vysoce hořlavá kapalina.

Směs par se vzduchem může tvořit výbušnou směs.

Při použití je nutné výpary odsávat a nesmí se používat otevřeného ohně, kouřit a vyloučit

možnost vzniku elektrostatického výboje.

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

11.2.

První pomoc

 

-při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 litru vlažné vody.

- při potřísnění kůže a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou a mýdlem nebo solsaponem.

 Kůži ošetřit reparačním krémem.

- Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře.

-V případě požití a ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat

 lékařské ošetření.

- Pokud je to možné lékaři předložte etiketu výrobku nebo dokumentaci k výrobku.

11.3.

Výše uvedené opatření k ochraně zdraví pracovníků, jsou doporučené.

Závazné jsou informace uvedené v bezpečnostním listu, je-li k výrobku vydán.

Výše uvedená doporučení rovněž nenahrazují bezpečnostní předpisy konečného uživatele.