Tavidlo MARMOT MTR302 - MARMOT - Laboratoře pro chemickou výrobu a služby elektronikům

Tavidlo MARMOT MTR302

Bezolovnaté pájení » Tavidla MARMOT - Ruční pájení a pájení ponorem » Tavidlo MARMOT MTR302

Technický list

MTR302

 

Název produktu: 

 Tavidlo MARMOT MTR302

Popis patentovaného tavidla MARMOT:

 

  • Tekuté bezezbytkové tavidlo pro jiné aplikace.
  • Pro ruční pájení, pájení ponorem, vysokofrekvenčním ohřevem bezolovnatými (RoHS) pájkami MARMOT®
  • Aktivované unikátní MARMOT® patentovanou kombinací hydrogen halogenidu a inhibitoru koroze.
  • Pájení náročné elektroniky ale i silně zoxidovaných barevných kovů.
  • Koncentrované tekuté tavidlo – ředí se dle použité technologie pájení a kvality pájitelnosti použitých dílů a součástek.
  • Po zapájení dojde k neutralizaci tavidla v závislosti na výrobním procesu.
  • Nehodí se pro pájení otevřeným ohněm tavidlo je vysoce hořlavé.

 

Návod k použití:

Nanáší se vhodným nástrojem nebo smáčením pájeného dílu v tavidle.

 

 

 

 

 

Technická specifikace:

Odpovídá normě:

Klasifikace:

 

EN 29454-1     

2.2.2.A

 

DIN

F-SW-23

 

J-STD

ORM1

Skupenství

Kapalné

Aroma

Typické po isopropylalkoholu

Měrná   hustota

0,839

kg/dm3

Teplota   tání

-

C

Bod varu

82 -  84

C

Vzhled

Bezbarvé až mírně nažloutlé

Roztékavost spread  faktor - metodika USA:

76-79

%

Roztékavost plošná – metodika EU

225

mm2

Absolutní  korozní  účinek  Cu zrcadlo

Částečné odleptání  0,4um

- EN 29455-5 (ISO 9455-5:1992)

 

- USA metodika MIL-F-14256D:

Téměř vyhovuje

Korozní účinek tropické vlhko  21 dnů

Bez známek koroze - vyhovuje

Izolační  odpor :

 

 

Vnitřní 1kV vzdálenost 1mm

 

 

plošný spoj  vzdálenost 1 x 1mm spoje

6500

T ohm

elektrický průraz  na vzdálenost 1mm

 

 

rozpustný  v  rozpouštědle:

Isopropyl alcohol

neomezeně

g/lit.

 

 

Doporučený prostředek k ředění :   

Isopropyl alcohol,

Doporučený prostředek k omývání :

vodní mycí lázeň se smáčedly

Použitá metodika je popsána  v normě MARMOT M01-3

Další vlastnosti:   Hořlavá kapalina, prostudujte bezpečnostní list.

* Pro leteckou a vojenskou techniku je doporučen oplach, pro ostatní použití, doporučujeme přezkoušet vliv zbytků tavidla, vzhledem k povaze pájeného zařízení s přihlédnutím k Vámi používanému procesu pájení. Ve všech ostatních aplikacích, kdy malý zbytek tavidla neovlivní zařízení, není oplach nutný.

 

Vydáno dne:

22.7.2008

Revidováno dne:

25.01.2009

       

 

 

11.0.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 

11.1.

U lidí může tavidlo při dlouhodobém opakovaném styku dráždit pokožku a vyvolat  přecitlivělost.
Při práci s tavidlem je proto nutné zabezpečit, aby pracovníci s ním nepřicházeli do přímého kontaktu. V případě, že není možno kontakt vyloučit, musí pracovníci použít osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně pokožky. Je třeba zajistit větrání pracoviště. Při práci nejíst nepít, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň. Po práci umýt ruce vodou a solsaponem nebo mýdlem a ošetřit reparačním krémem

typu indulona.

 

11.2.

První pomoc

 

-při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 litru vlažné vody.

- při potřísnění kůže a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou a mýdlem nebo solsaponem.

 Kůži ošetřit reparačním krémem.

- Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře.

-V případě požití a ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat

 lékařské ošetření.

- Pokud je to možné lékaři předložte etiketu výrobku nebo dokumentaci k výrobku.

11.3.

Výše uvedené opatření k ochraně zdraví pracovníků, jsou doporučené.

Závazné jsou informace uvedené v bezpečnostním listu, je-li k výrobku vydán.

Výše uvedená doporučení rovněž nenahrazují bezpečnostní předpisy konečného uživatele.