Tavidlo MARMOT MDI701 - MARMOT - Laboratoře pro chemickou výrobu a služby elektronikům

Tavidlo MARMOT MDI701

Standardní (SnPb) pájení » Tavidla MARMOT - Ruční pájení a pájení ponorem »  Tavidlo MARMOT MDI701

Technický list

MDI701

 

Název produktu: 

Tavidlo MARMOT Deizol MDI701

Popis tavidla MARMOT:

 

  • Organické tavidlo pro měkké pájení lakovaných vodičů s pájitelnou izolaci.
  • Pro měkké pájení v elektronice standardními pájkami SnPb
    i bezolovnatými pájkami.
  • Aktivované bez obsahu halogenidů.
  • Pájení náročné, vojenské a letecké elektroniky a barevných kovů.

 

Návod k použití:

Nanáší se vhodným nástrojem nebo smáčením pájeného dílu v tavidle.

 

 

 

 

 

Technická specifikace:

Odpovídá normě:

Klasifikace:

 

EN 29454-1     

1.1.3.A

 

DIN

F-SW-27

 

J-STD

ROM0

Skupenství

Kapalné

Aroma

Typické po cyklických ketonech

Měrná   hustota

0,9 - 1,1

kg/dm3

Teplota   tání

 

C

Teplota tuhnutí

155

C

Vzhled

Transparentní modro zelené

Roztékavost spread  faktor - metodika USA:

 

%

Roztékavost plošná – metodika EU

 

mm2

Absolutní  korozní  účinek  Cu zrcadlo

Neměří se

- EN 29455-5 (ISO 9455-5:1992)

Neměří se

- USA metodika MIL-F-14256D:

Neměří se

Korozní účinek tropické vlhko  21 dnů

Bez koroze vyhovuje výborně

Izolační  odpor :

 

 

Vnitřní 1kV vzdálenost 1mm

Neměří se

 ohm

plošný spoj  vzdálenost 1 x 1mm spoje

Neměří se

 ohm

elektrický průraz  na vzdálenost 1mm

Neměří se

kV

rozpustný  v  rozpouštědle:

Horká voda

neomezeně

g/lit.

 

 

Doporučený prostředek k ředění :   

Isopropyl alcohol,

Doporučený prostředek k omývání :

Isopropyl alcohol a další alkoholy

Použitá metodika je popsána  v normě MARMOT M01-3

Další vlastnosti: Elektroizolační vlastnosti nabývá, až po vytvrzení pájením nebo usušením.  Hořlavá kapalina

* Pro leteckou a vojenskou techniku doporučen oplach, pro ostatní použití,

zvolíme oplach, pokud by mohlo dojít k elektrickým svodům.

U ostatních aplikací, kdy malý zbytek tavidla neovlivní zařízení,  oplach není nutný.

Vliv zbytků tavidla na dílčí pájené zařízení je nutné přezkoušet.

 

Vydáno dne:

22.7.2008

Revidováno dne:

25.01.2009

       

 

 

11.0.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 

11.1.

U lidí může tavidlo při dlouhodobém opakovaném styku dráždit pokožku a vyvolat  přecitlivělost.
Při práci s tavidlem je proto nutné zabezpečit, aby pracovníci s ním nepřicházeli do přímého kontaktu. V případě, že není možno kontakt vyloučit, musí pracovníci použít osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně pokožky. Je třeba zajistit větrání pracoviště. Při práci nejíst nepít, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň. Po práci umýt ruce vodou a solsaponem nebo mýdlem a ošetřit reparačním krémem

typu indulona.

 

11.2.

První pomoc

 

-při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 litru vlažné vody.

- při potřísnění kůže a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou a mýdlem nebo solsaponem.

 Kůži ošetřit reparačním krémem.

- Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře.

-V případě požití a ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat

 lékařské ošetření.

- Pokud je to možné lékaři předložte etiketu výrobku nebo dokumentaci k výrobku.

11.3.

Výše uvedené opatření k ochraně zdraví pracovníků, jsou doporučené.

Závazné jsou informace uvedené v bezpečnostním listu, je-li k výrobku vydán.

Výše uvedená doporučení rovněž nenahrazují bezpečnostní předpisy konečného uživatele.