Ředidlo tavidel MARMOT RMTL64 - MARMOT - Laboratoře pro chemickou výrobu a služby elektronikům

Ředidlo tavidel MARMOT RMTL64

Bezolovnaté pájení » Pomocné přípravky MARMOT » Ředidlo tavidel MARMOT RMTL64

Technický list

RMTL64

 

Název produktu: 

Ředidlo tavidel MARMOT RMTL64

Popis výrobku:

 

  • Rozpouštědlo pro ředění pryskyřičných tavidel MARMOT řady MTL4xx, 5xx
  • Lze použít i jako součást mycí lázně při čištění ultrazvukem.
  • Nezpůsobuje korozi jako ethanol a isopropanol.

 

Návod k použití:

Omývání, smáčením omývaného dílu v kapalině nebo smáčeným štětcem

Nebo ponorem v lázni s ultrazvukovým zdrojem.

 

 

 

 

 

Technická specifikace:

 

 

Skupenství

Kapalné

Aroma

Typické pro ethery

Měrná hustota

0,885

kg/dm3

Teplota tání

 

C

Bod varu

120 + - 2

C

Čistota – obsah těkavých složek

Min. 99,9

%

Vzhled

Transparentní bezbarvé

 

 

 

 

 

 

Další vlastnosti:

Hořlavá kapalina

 

 

 

C

s bodem vzplanutí dle     ČSN 6506 65

31

C

s teplotou vznícení dle    ČSN 33 0371

287

C

 

 

 

 

 

 

 

Další vlastnosti:  Vysoce hořlavá kapalina. Není vhodné pro mytí ultrazvukem. (rychle se odpařuje)

 

Vydáno dne:

01.10.2008

Revidováno dne:

25.01.2009

       

 

 

11.0.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 

11.1.

U lidí může tavidlo při dlouhodobém opakovaném styku dráždit pokožku a vyvolat  přecitlivělost.
Při práci s tavidlem je proto nutné zabezpečit, aby pracovníci s ním nepřicházeli do přímého kontaktu. V případě, že není možno kontakt vyloučit, musí pracovníci použít osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně pokožky. Je třeba zajistit větrání pracoviště. Při práci nejíst nepít, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň. Po práci umýt ruce vodou a solsaponem nebo mýdlem a ošetřit reparačním krémem

typu indulona.

 

11.2.

První pomoc

 

-při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 litru vlažné vody.

- při potřísnění kůže a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou a mýdlem nebo solsaponem.

 Kůži ošetřit reparačním krémem.

- Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře.

-V případě požití a ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat

 lékařské ošetření.

- Pokud je to možné lékaři předložte etiketu výrobku nebo dokumentaci k výrobku.

11.3.

Výše uvedené opatření k ochraně zdraví pracovníků, jsou doporučené.

Závazné jsou informace uvedené v bezpečnostním listu, je-li k výrobku vydán.

Výše uvedená doporučení rovněž nenahrazují bezpečnostní předpisy konečného uživatele.