ISOPRPOPANOL pro tavidla MARMOT - MARMOT - Laboratoře pro chemickou výrobu a služby elektronikům

ISOPRPOPANOL pro tavidla MARMOT

Bezolovnaté pájení » Pomocné přípravky MARMOT » ISOPRPOPANOL pro tavidla MARMOT

Technický list

ISOPROPANOL

 

Název produktu: 

 Isopropanol pro tavidla MARMOT

Popis výrobku:

 

  • Organické rozpouštědlo pro ředění a umývání tavidel MARMOT

 

Návod k použití:

V případě ředění, se spojuje v předem stanoveném poměru s tavidlem.

V případě omývání, omývá se smáčením omývaného dílu v kapalině, nebo štětcem.

 

 

 

 

 

Technická specifikace:

 

 

Skupenství

Kapalné

Aroma

Typické po alkoholech

Měrná hustota

0,785

kg/dm3

Teplota tání

 

C

Bod varu

82-82,5

C

Čistota - analytický  p.a.   čištěný pro tavidla

Min. 99,8

%

Vzhled

Bezbarvá transparentní kapalina

 

 

 

 

 

 

Další vlastnosti:

Hořlavá kapalina

 

s bodem hoření  dle        ČSN 65 6212

12

C

 

 

 

 

 

 

 

Další vlastnosti: Hořlavá kapalina.

 

Vydáno dne:

22.7.2008

Revidováno dne:

25.01.2009

       

 

 

11.0.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 

11.1.

U lidí může tavidlo při dlouhodobém opakovaném styku dráždit pokožku a vyvolat  přecitlivělost.
Při práci s tavidlem je proto nutné zabezpečit, aby pracovníci s ním nepřicházeli do přímého kontaktu. V případě, že není možno kontakt vyloučit, musí pracovníci použít osobní ochranné pracovní pomůcky k ochraně pokožky. Je třeba zajistit větrání pracoviště. Při práci nejíst nepít, nekouřit, nepoužívat otevřený oheň. Po práci umýt ruce vodou a solsaponem nebo mýdlem a ošetřit reparačním krémem

typu indulona.

 

 

 

Požární bezpečnost

Vysoce hořlavá kapalina.

Směs par se vzduchem může tvořit výbušnou směs.

Při použití je nutné výpary odsávat a nesmí se používat otevřeného ohně, kouřit a vyloučit

možnost vzniku elektrostatického výboje.

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

11.2.

První pomoc

 

-při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 litru vlažné vody.

- při potřísnění kůže a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou a mýdlem nebo solsaponem.

 Kůži ošetřit reparačním krémem.

- Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím tekoucí vody a vyhledat lékaře.

-V případě požití a ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat

 lékařské ošetření.

- Pokud je to možné lékaři předložte etiketu výrobku nebo dokumentaci k výrobku.

11.3.

Výše uvedené opatření k ochraně zdraví pracovníků, jsou doporučené.

Závazné jsou informace uvedené v bezpečnostním listu, je-li k výrobku vydán.

Výše uvedená doporučení rovněž nenahrazují bezpečnostní předpisy konečného uživatele.